گزارش بازرسی از جرثقیل

بعد از هر بازرسي که توسط بازرس يا اپراتور ماهر و آموزش ديده صورت مي گيرد اين گزارش بايد توسط کارفرما نگهداري گردد و هميشه در دسترس باشد. لازم به ذکر است اگر جرثقيل از مرکز يا فردي براي مدت زمان مشخصي کرايه مي شود بايد داراي گواهينامه معتبر داراي زمان باشد.

گزارش بازرسي بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1-8- تاريخ بازرسي

2-8- محل بازرسي

3-8- نام بازرسي يا شرکت بازرسي يا سازمان بازرسي کننده

4-8- نام جرثقيل:

5-8- مدل جرثقيل:

6-8- شماره سريال جرثقيل

7-8- سازنده جرثقيل

8-8- سال ساخت جرثقيل

9-8- شماره گواهينامه 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون