نکات حفاظتی و مراقبت از کابینت آشپزخانه

1. از گذاشتن وسايل سنگين به مدت زياد در کابينت بپرهيزيد چون مقاومت عمود بر الياف تخته کم بوده و امکان شکست در کابينت را ميدهد .
2. کابينت خود را به اندازه معمول پر کنيد زيرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح مي گويند تخته شکم داده است يعني قوس پيدا کرده .
3. از چسب آبندي حتماً براي دور سينک خود استفاده کنيد. سينک بايد به صورت تراز در جاي خود نشسته باشد چون در غير اين صورت آب در سينک ميماند .
4. اگر از گازهاي تو کار يعني تو نشسته استفاده ميکنيد حتماً لبه آن با صفحه رويي کابينت يکي باشد و در آن محل حتماً از چسب آبندي استفاده کنيد .
5. اگر نوارهاي روي لبه کابينت کنده شده و يا شکسته شده سريعاً آن را تعويض کنيد چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد ميکند .
6. هر چند وقت يک بار زير کابينت خود را تميز کنيد تا محل تجمع سوسک و مورچه نشود مورچه متواند به بافت چوبي آسيب برساند.
7. از پريدن روي کابينت و نشستن بر روي آن خود داري کنيد چون فشار بيش از حدبه آن وارد ميشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .
8. هرگز کابينت چوبي و يا ساخته شده با ام دي اف را با آب نشوييد.
9. کف کشوهاي کابينت ها اکثراً فيبر ميباشد و چون فيبر از لحاظ مقاومتي ضعيف مي باشد در هنگام چيدن وسايل در داخل کشوها دقت کنيد وسايل سنگين در آن نذاريد.
10. از گذاشتن قاشق يا چنگال خيس در داخل گشوها بپرهيزيد چون فيبر نسبت ب آب مقاوم نيست و سريعاً خراب ميشود .
11. در صورت کنده شدن روکش روي صفحه کابينت حتماً آن را عوض کنيد چون در غيراين صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتي صفحه باد کرده و خراب ميشود.
12. در صورت ايجاد لک بر روي کابينت و نرفتن شما ميتوانيد آن را با کمي تينر فوري ببريد.تينر را با دست مال بر روي لک بکشيد.
13. هر چند وقت يک بار به کابينت زير سينک نگاه کنيد تا آب در آنجا چکه نکند.
14. اگر کابينت خانه شما چوبي است هر چند وقت يکبار به آن واکس بزنيد تا کابيت چوبي شما سالم بماند.  

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون