نقش ماشین آلات ساختمانی در صنعت ساختمانی

امروزه ماشین آلات راه سازی و عمرانی نقش مهمی در چگونگی اجرا، هزینه ها و سرعت تکمیل طرحهای عمرانی ایفا می نمایند. حضور ماشین آلات پیشرفته و با قابلیتهای بالا در صنعت زمینه را برای طراحی و اجرای طرحهای بزرگ فراهم می سازد. چگونگی تملک و بهره برداری از ماشین آلات سهم عمده ای در افزایش یا کاهش هزینه های تمام شده یک طرح دارد.
بهره برداری از ماشین آلات صنعتی در اجرای طرحهای عمرانی به روشهای گوناگون امکان پذیر می باشد:

خرید و تملک :

در طرحهای بزرگ معمولاً خرید بعضی ماشین آلات از نظر اقتصادی توجیه پذیر است. در خرید و تملک ماشین آلات باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
1 - حجم عملیات مورد انتظار از ماشین و همچنین ماشین موجود در طرح و زمان اجرای آن
2 - عمر مفید ماشین و کارایی آن
3 - هزینه خرید و استهلاک ماشین
4 - قیمت نگهداری ماشین
5 - قیمت اسقاطی ماشین
6 - چگونگی بهره برداری از دستگاه و مدیریت و برنامه ریزی آن

با توجه به شش عامل فوق و با استفاده از روابط ساده ریاضی می توان توجیه پذیری خرید یک دستگاه برای طرح یا طرحهای خاص را ارزیابی کرد. معمولاً برای پیمانکاران بزرگ که طرحهای متعدد را اجرا م یکنند خرید ماشی نآلات به صرفه می باشد.


اجاره به شرط تملیک
در این روش قرارداد اجاره با حق خرید در مدت معین و با برنامه مالی مشخص تنظیم می گردد.

اجاره ماشین آلات

زمانی که خرید ماشین آلات از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر باشد اجاره آنها می تواند مشکل را حل نماید. در اجاره ماشین آلات بسته به نوع قرارداد اجاره باید هزینه تمام شده اعم از کرایه و هزینه تعمیر و نگهداری و حمل و نقل و غیره مد نظر قرار گیرد.

هر یک از روشهای فوق دارای مزایا و معایبی است که در هر مورد خاصی باید بررسی های لازم بر روی هر یک از روشها صورت گرفته و نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام شود.
در مواردی می توان ترکیبی از روشهای فوق را مورد استفاده قرار داده و یا بااجاره دادن
ماشینهای تملیکی و اجاره کردن ماشین آلات مورد نیاز هزینه ها را کاهش داد.


 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون