انواع بازرسی های فنی

1-4- بازرسي فني در حين ساخت:

در بازرسي فني در حين ساخت با توجه به توافقي که بين سازنده و مشتري صورت مي گيرد شرکت سومي بعنوان بازرس فني مشخص مي گردد شرکت هاي بارس بايد از طريق موسسه هاي معتبري که در آن کشور براي پايه گذاري استانداردو بازرسي فني به صورت قانوني در نظر گرفته شده اند تائيد صلاحيت شوند و مراجع قانوني آ« کشور نيز بر اين تائيد صلاحيت نظارت داشته باشند.

پس از مشخص شدن شرک بازرسي شرکت بازرس موظف است تمام مدارک و مشخصات فني جرثقيل را از سازنده دريافت کنند و از ابتداي شروع به ساخت جرثقيل در کارخانه سازنده حضور د اشته باشند و بر ساخت جرثقيل از ابتداي شروع طبق نقشه ها و مشخصات فني نظارت داشته باشد و در زمان هاي لازم نيز تست هاي غير مخرب (NDT) انجام دهند.

بازرسي که در شرکت سازنده گمارده مي شود بايد تمام مراحل پيشرفت کا ررا به شرکت بازرس و مشتري به صورت مکتوب اعلام کند. پس از پايان ساخت جرثقيل بازرس و شرکت بازرس موظف است تمام مدارک فني، نقشه ها و مشخصات فني را که شامل نحوه تست جرثقيل، نحوه تعميرات جرثقيل و نگهداري و نحوه استفاده ايمن آن مي باشد را از سازنده دريافت نمايد و در اختيار خريدار قرار دهد.

 

2-4- بازرسي جرثقيل در حين بهره برداري:

در بازرسي جرثقيل هاي در حين نصب و راه اندازي بازرسي که توسط شرکت بازرس گمارده شده است بايد در محل شرکت سازنده يا خريدار جرثقيل را طبق دستورالعمل سازنده تست عملکردي نمايد.

براي اين منظور بايد جرثقيل با بار و بدون بار تست عملکردي شود و تمام تجهيزات و متعلقات جرثقيل مورد بازرسي قرار گيرند و در چک ليست مربوطه درج گردد.

باز هم تاکيد مي گردد تست ها بايد بر اساس مشخصات و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت سازنده بايد صورت پذيرد. سازنده موظف مي باشد در دستورالعمل استفاده از جرثقيل و تست جرثقيل ،استانداردهاي ساخت، بازرسي و رعايت موارد ايمني را درج نمايد. و پس از تست جرثقيل گواهينامه استفاده از جرثقيل بايد صادر گردد.

3-4- بازرسي فني دوره اي جرثقيل:

در اين نوع بازرسي، بازرسي را مي توان توسط شرکت بازرسي تائيد صلاحيت شده توسط مراجع ذيصلاح انجام داد يا استفاده کننده از جر ثقيل مي بايستي افرادي را جهت تست جرثقيل ها در مراکز صلاحيت دار تحت آموزش بازرسي قرار دهد تا به مهارت کافي برسند و از آنها جهت بازرسي هاي دوره اي جرثقيل استفاده نمايد.

بازرس موظف است بازرسيهاي دوره اي را طبق مشخصات سازنده و استاندارد انجام دهد و در صورت مشاهده هر گونه خرابي که استفاده از جرثقيل را ناايمن مي سازد نظير خرابي سيم بکسل، خرابي درام، خرابي هوک، نشتي در سيستمهاي هيدروليک، عملکرد نکردن ميکروسوئيچ ها، خرابي در سيستم هاي پنوماتيک نبايد از جرثقيل استفاده نمود. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون